top of page

ייעוץ

יש דברים שונים ו פרויקטים שצריך אינפורמציה על זה ?
פרוייקטים שלוקחים הרבה זמן ונותנים הרבה לחץ ?
למשל פרוייקטים שמשנים את התרבות של החברה, יש רע אורגניזציה ?
@Eva 
כותבת רעיון תקשורת אסטרטגי, והיא יכולה לקיים את זה.
ביחד אנחנו מסתכלים לאופציות שונות,  כמו אסטרטגיה של התקשורת, סקר בעלי העניין , ויומן התקשורת.

bottom of page